Page 267 - Redi-2020
P. 267

 DIMENSÕES MESA/N.° LUGARES
DIMENSIONES MESA | N° PERSONAS | DIMENSIONS TABLE | N° PERSONNES | DIMENSIONS TABLE | NUMBER OF SEATS | ANZAHL DER SITZPLÄTZE
6 8 10 12
Ø1200 Ø1600 Ø1800 Ø2000
6 8 10
1400x1400 1500x1500 2000x2000
6 8 10
1800x1000 2400x1100 2800x1100
263


   265   266   267   268   269